top of page
PE-Portfolio.jpg

NBA model PE-portfolio

De NBA heeft de opzet voor de PE-verplichting voor accountants gewijzigd. Deze nieuwe opzet is vanaf 2021 voor alle accountants van kracht en is gericht op ‘beroepsontwikkeling en leerresultaat’. Accountants krijgen meer verantwoordelijkheid en keuzevrijheid ten aanzien van de vorm en inhoud van PE-activiteiten en moeten zelf een PE-portfolio opstellen. Het verzamelen van PE-uren behoort daarmee tot het verleden.  

De NBA heeft op haar website beschreven hoe je in 5 stappen je eigen PE-portfolio kunt opstellen. Ben je visueel ingesteld, dan is het filmpje van de NBA wellicht de moeite waard. Het bijhouden van je PE-portfolio doe je eigenlijk het hele jaar door. Je begint in Q1 met het opstellen van je Plan van Aanpak en het benoemen van je leerdoelen. Vanaf het begin van het jaar kan je ook al werken aan je leeractiviteiten. Je Plan van aanpak stel je op voor 1 april, maar mocht dat nodig zijn door functieverandering dan kun je het daarna altijd nog aanpassen. Je rondt je PE-activiteiten af voor 31 december. Dan heb je nog een maand om je PE-portfolio af te ronden met de reflectie op wat je dat jaar hebt gedaan en bereikt.

Hierna volgt een nadere toelichting van de verschillende stappen, zoals de NBA deze op aar website heeft uitgewerkt.

1. Wat zijn jouw werkzaamheden? 

Onder werkzaamheden verstaat de NBA jouw functie en de bijbehorende verantwoordelijkheden. Geef jouw functietitel(s) aan en beschrijf per rol welke werkzaamheden je hebt: wat zijn jouw taken en waar ben je verantwoordelijk voor?

Geef per werkzaamheid aan welke resultaten er van jou worden verwacht. Benoem eventueel ook de normen vanuit wet- en regelgeving waaraan de resultaten moeten voldoen. 

2. Welke leerdoelen heb jij per werkzaamheid voor het komende jaar? 

Bij het formuleren van je leerdoelen richt je je op drie verschillende soorten competenties: vaktechnische kennis, vaardigheden en houding. 

Een leerdoel is het beoogde resultaat van jouw leeractiviteiten. Specificeer duidelijk en concreet wat je beoogt jezelf eigen te maken op het gebied eerdergenoemd competenties. Ofwel: wat wil je kunnen of weten in het kader van jouw eigen professionele ontwikkeling? 

Formuleer je leerdoelen zo concreet mogelijk. Beslis welke activiteit(en) je wilt ondernemen om aan jouw leerdoel te werken en bepaal na afloop of je je leerdoel(en) hebt behaald of niet. 

Leerdoelen formuleer je in de ‘ik-vorm’. Stel jezelf de volgende vragen:

  1. Gedrag  → wat ga ik na de leeractiviteiten (anders) doen in mijn beroepspraktijk?

  2. Inhoud  → waar gaat hetgeen ik wil leren over? 

  3. Norm    → hoe goed wil ik er in worden of welke groei wil ik doormaken

3. Welke PE-activiteiten doe je om door jou geformuleerde leerdoelen te halen? 

Als je leerdoelen concreet zijn, is het relatief eenvoudig om er activiteiten aan te koppelen. Wat ga jij doen om jouw leerdoelen te bereiken? Dit wordt een leeractiviteit genoemd. Dit mag van alles zijn, bijvoorbeeld: deelname aan en ontwikkelen van een cursus, e-learning, intervisie, webinars, coaching-trajecten, meelopen met ervaren collega, zelfstudie etc.

Na het formuleren van je leeractiviteiten rond je jouw Plan van Aanpak (POP) af. Doe dat uiterlijk op 1 april. Dit wil niet zeggen dat je plan daarmee vaststaat. Mocht het gewenst zijn, dan kun je jouw opleidingsplan het gehele jaar nog aanpassen. 

4. Welke leeractiviteiten heb je ondernomen om je leerdoelen te halen? 

Aan het eind van het jaar beschrijf je welke leeractiviteiten je daadwerkelijk hebt ondernomen om te werken aan jouw leerdoelen.

5. De behaalde leerresultaten? 

In Q4 evalueer je jouw plan: welke kennis, vaardigheden of houding heb jij verworven of aangescherpt dit jaar en wat merk je hiervan of pas je toe in jouw beroepspraktijk?

Maak hiervoor gebruik van de STARR-methodiek. Deze methode helpt je bij het inzichtelijk maken van de verworven competenties en de wijze waarop deze gehanteerd worden in beroepssituaties. De STARR-methodiek kent vijf stappen. De eerste stap is om een situatie te bedenken uit jouw praktijk waarin je het geleerde toepast of hebt toegepast. Beschrijf daarna welke taak of rol jij hebt of had in die situatie en wat je concrete hebt gedaan waaruit jouw ontwikkeling blijkt. Stap 4 en 5: Wat was het resultaat én was je daar tevreden over en wat wil je nog meer leren?

STARR-methode

Starr-methode2.jpg

Situatie ........ 

Wat was de situatie/de context waarbinnen het voorbeeld zich afspeelde?

Taak ............. 

Wat was in de gegeven situatie jouw taak of rol?

Actie ............ 

Wat heb je concreet gedaan?

Resultaat ..... 

Wat was het (eind)resultaat?

Reflectie ...... 

Waarom was je wel/niet tevreden met het resultaat en wat wil je nog leren in de volgende PE-cyclus?

6. Compliance-verklaring

Aan het eind van het jaar bevestig je via de compliance-knop op ‘MijnNBA.nl/PEPortfolio’ dat je je initiële plan van aanpak daadwerkelijk hebt afgerond en je hebt nagedacht over jouw persoonlijke beroepsontwikkeling. De NBA heeft hiervoor op haar site de volgende tekst opgenomen.
 

PE-Portfolio
 

Toelichting compliance-verklaring

Op grond van de Nadere voorschriften permanente educatie 2019 (NVPE2019) is iedere accountant verplicht om jaarlijks uiterlijk op 31 januari via een compliance-verklaring te verklaren dat hij of zij in het voorafgaande kalenderjaar heeft voldaan aan de PE-verplichtingen als beschreven in artikel 3 NVPE2019.

Op grond van artikel 3 NVPE2019 legt de accountant in het PE-portfolio jaarlijks het volgende vast:

1. Vóór 1 april van een kalenderjaar in een plan van aanpak: 
- zijn/haar werkzaamheden;
- de leerdoelen per werkzaamheid en de eventuele wijzigingen in de leerdoelen per werkzaamheid; en

- de PE-activiteiten die de accountant in het kalenderjaar voornemens is te gaan verrichten.
 

2. Uiterlijk op 31 januari van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop het PE-portfolio betrekking heeft: 
- de wijze waarop de accountant uitvoering heeft gegeven aan de PE-activiteiten die hij voornemens was te  verrichten;
- en de behaalde leerresultaten.
 

Indien de accountant het PE-portfolio conform een afwijkend boekjaar of een afwijkende HRM-cyclus bijhoudt, heeft de verklaring die uiterlijk op 31 januari van een jaar wordt gegeven betrekking op de werkzaamheden die de accountant in het voorafgaande kalenderjaar ten behoeve van het PE-portfolio heeft verricht.
 

Compliance-verklaring

Ik verklaar met het afgeven van de compliance-verklaring dat ik heb voldaan aan de PE-verplichtingen zoals genoemd in artikel 3 van de NVPE2019.

imageedit_5_7782512750.png
bottom of page